Regulamin usługi FlowBoard

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usługi przez Spółkę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, polegające na udzieleniu dostępu do Systemu za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzaniu danych zgromadzonych w Systemie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Umowy i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Abonament – wysokość odpłatności za Usługę ustalona w oparciu o Cennik i wybrany przez Klienta Plan abonamentowy.
 • Administrator / Właściciel konta – pierwszy Użytkownik działający w imieniu Klienta i dokonujący rejestracji konta Klienta, który może zarządzać kontem Klienta i/lub Użytkownikami oraz nadawać/odbierać im prawa administratora.
 • Blokada usługi – czasowe lub bezterminowe wstrzymanie świadczenia Usług przez Spółkę lub wstrzymanie dostępu do Serwisu, które następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Cennik – publikowaną na stronie Serwisu lub dostarczoną Klientowi informację, w której Spółka określiła warunki i wysokość odpłatności za Usługę – zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 • Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Systemu za pośrednictwem Serwisu.
 • Licencja – uprawnienie do korzystania przez Klienta z Systemu w ramach wybranego Planu abonamentowego oraz zamieszczonych w nim szablonów procesów, formularzy, słowników, list zadań i/lub wzorów dokumentów dotyczących RODO.
 • Okres Umowy – okres przez jaki Klient na zasadach określonych w Umowie i/lub Regulaminie korzysta z Usługi, za który Spółka pobiera wynagrodzenie.
 • Plan abonamentowy – wybrana przez Klienta konfiguracja Usługi, określająca wysokość abonamentu, ilość użytkowników, ilość aktywnych szablonów procesów, rodzaj aktywnych formularzy, list zadań oraz wzorów dokumentów, a także limit przestrzeni dyskowej na załączniki oraz funkcjonalności dodatkowe.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Usługa / System – system teleinformatyczny pod nazwą FlowBoard umożliwiający wprowadzanie, gromadzenie i przetwarzanie określonych danych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, z którego Klient korzysta na zasadach określonych w Regulaminie i/lub Umowie. Usługa zawiera narzędzie (system) oraz treści (procesy, instrukcje, dokumenty, itd.)
 • Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem com, którego właścicielem oraz administratorem jest Spółka.
 • Spółka – spółka pod firmą LOG Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Sosnowa 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345703.
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Spółką a Klientem na korzystanie z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. W razie braku zawarcia odrębnej umowy, do umowy stosuje się odpowiednie postanowienia określone w Regulaminie.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona przez Klienta i/lub Administratora do korzystania z Systemu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie w ramach przyznanych tej osobie uprawnień oraz dostępu do Systemu.

§2
Zawarcie umowy

 1. Korzystając z Systemu oraz zamawiając Usługę lub uzyskując dostęp do Systemu, Klient potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami świadczenia Usługi przez Spółkę oraz Regulaminem, a także oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy lub uzyskaniem dostępu do Systemu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Klient jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 3. Spółka świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem, chyba że zawarta Umowa stanowi inaczej.
 4. Jeżeli nie została zawarta pomiędzy Klientem a Spółką odrębna Umowa, niniejszy Regulamin stanowi Umowę zawartą pomiędzy Spółką a Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia. W przypadku zawarcia odrębnej Umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta Umowa stanowi inaczej. W razie sporu co do treści Regulaminu i zawartej Umowy, strony związane są treścią zawartej Umowy.
 5. Od chwili zarejestrowania w Serwisie danych Klienta, Klient ma możliwość uzyskania nieodpłatnie dostępu do Systemu przez czas oznaczony określony przez Spółkę, nie dłuższy niż 1 miesiąc (wersja testowa) lub inny okres określony przez Spółkę (wersja promocyjna). W przypadku wersji promocyjnej Spółka może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Systemu, ustalając je w odrębnym regulaminie.
 6. Po okresie wskazanym w ust. 5, Klient ma możliwość wybrania Planu abonamentowego na korzystanie z Systemu, bez konieczności zawierania odrębnej Umowy. W celu wykupienia Planu abonamentowego Użytkownik działający w imieniu Klienta winien wybrać rodzaj Planu abonamentowego oraz czas korzystania z Usługi.
 7. Każdy z Użytkowników Systemu powinien zostać zarejestrowany w Systemie odrębnie jako Użytkownik. Zabronione jest korzystanie z Systemu przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tych samych danych dostępowych, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownik.
 8. Przekazanie danych dostępowych do Systemu osobie, która nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem Systemu lub nie jest Klientem stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa i może być podstawą do zablokowania dostępu do Systemu dla wszystkich Użytkowników danego Klienta, a także może skutkować rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresów wypowiedzenia, oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą, jeżeli takie działanie spowoduje powstanie szkody.
 9. Korzystanie z Usługi w okresie testowym nie wymaga konieczności uiszczenia opłaty. Po upływie okresu testowego lub promocyjnego korzystania z Systemu, Klient może zrezygnować z korzystania z Usługi lub wybrać jeden z płatnych Planów abonamentowych. Po wyborze płatnego Planu abonamentowego Klient zobowiązany jest do uiszczania z góry wynagrodzenia za okres korzystania z Systemu w wysokości określonej w Cenniku i/lub Planie abonamentowym (Umowie), przy czym wartość ta uzależniona jest od czasu korzystania z Usługi.
 10. W przypadku rozwiązaniu Umowy, a także na każde wyrażone na piśmie żądanie Klienta, Spółka zobowiązana jest do usunięcia wszelkich danych i informacji jakie zostały wprowadzone do Systemu przez Użytkowników i/lub Klienta.
 11. Jeżeli Klient nie zażąda wcześniejszego usunięcia danych i /lub informacji, usunięcie danych i informacji następuje najpóźniej po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania Umowy zawartej na korzystanie z Systemu.
 12. Usunięcie danych i informacji jest nieodwracalne i trwałe, co oznacza że nie ma możliwości ich ponownego odtworzenia.
 13. Brak zapłaty Abonamentu, upoważnia Spółkę do zablokowania dostępu Klienta do Systemu i/lub innych Usług, w tym także tych, które świadczone są przez Spółkę nieodpłatnie.
 14. W przypadku usunięcia danych i/lub informacji zgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11, Klient oraz Użytkownicy zrzekają się wszelkich roszczeń względem Spółki z tego tytułu.

§3
Rozwiązanie, wygaśnięcie i odstąpienie od Umowy

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik:
 • umyślnie narusza postanowienia Umowy i/lub Regulaminu;
 • dokonuje czynności niezgodnych z prawem.
 1. Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie, w razie śmierci, ustania bytu prawnego, likwidacji i/lub ogłoszenia upadłości Klienta, chyba ze Umowa stanowi inaczej.
 2. Spółka uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Klient i/lub Użytkownik dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Systemie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Systemu albo przekazał niezgodnie z Regulaminem dane umożliwiające dostęp do Systemu osobie trzeciej.
 3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, poprzez złożenie Spółce na piśmie, pod rygorem nieważności, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie powinno być złożone w siedzibie Spółki lub przesłane na adres Spółki, przed upływem terminu do odstąpienia.

§4
Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do Systemu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do nazwy, domen internetowych oraz innych materiałów i/lub Serwisu oraz zamieszczonych w nim materiałów stanowią własność Spółki lub zostały jej udostępnione na podstawie stosownych umów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Spółki, żadne elementy wchodzące w skład Systemu i/lub Serwisu, w szczególności zamieszczone w Serwisie szablony procesów, formularze, słowniki, listy zadań i/lub wzory dokumentów dotyczących RODO nie mogą być przez Klienta w jakikolwiek sposób powielane, modyfikowane, kopiowane, utrwalane i/lub udostępniane publicznie.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Systemu jedynie na warunkach określonych w Regulaminie i/lub Umowie.
 4. Klient uprawniony jest do korzystania z istniejących szablonów procesów, formularzy, słowników, list zadań i/lub wzorów dokumentów dotyczących RODO, które są mu udostępniane w ramach Systemu i/lub Serwisu, wyłącznie w okresie, w którym posiada aktywny dostęp do Usługi oraz w zakresie objętym wybranym Planem abonamentowym.
 5. Zawarcie Umowy nie stanowi jakiegokolwiek upoważnienia lub licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych, w tym praw zależnych, praw własności intelektualnej oraz innych materiałów dotyczących Systemu i/lub Serwisu.
 6. Ponadto Klient wyraża, pod tytułem darmym, zgodę na wykorzystywanie i rozwijanie upublicznionych przez niego i/lub przesłanych Spółce pomysłów (propozycji) zmian, poprawek i/lub nowych funkcjonalności Systemu.

§5
Przedmiot usługi

 1. Na mocy Regulaminu Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługę polegającą na udostepnieniu na rzecz Klienta i/lub Użytkowników Systemu, który umożliwia zarządzanie zadaniami oraz procesami, w szczególności w zakresie:
 • realizacji procesów;
 • realizacji zadań;
 • projektowania własnych procesów;
 • zarządzania Użytkownikami.
 1. Korzystanie z Systemu wymaga uiszczenia przez Klienta Abonamentu i/lub innych opłat określonych w Cenniku, Planie abonamentowym lub Umowie.
 2. Spółka zapewnia dostęp do Systemu przez 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, z gwarantowanym czasem świadczenia Usługi przez minimum 90% w skali roku. Ograniczenia w dostępnie do Serwisu i/lub Systemu określa Regulamin.
 3. Spółka zastrzega, że może jednostronnie postanowić o świadczeniu określonych Usług nieodpłatnie lub może obniżyć ceny wskazane w Cenniku lub Umowie, przy czym okres nieodpłatnego świadczenia Usług lub obniżenie ceny świadczenia Usług może dotyczyć zarówno jednego jak i większej ilości Klientów.
 4. W ramach wykupionego Planu abonamentowego, w zależności od jego rodzaju, Klient uzyskuje dostęp do wszystkich elementów Systemu lub ich części, to jest z następujących modułów / funkcjonalności:
 • uruchamianie procesów;
 • realizacja procesów;
 • uruchamianie procesów;
 • realizacja zadań;
 • projektowanie procesów;
 • komunikacja między Użytkownikami w formie czatu w zadaniach;
 • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami;
 • zarządzanie działami i kompetencjami;
 • raporty z zamkniętych procesów;
 • wyszukiwarka
 1. W każdym przypadku zmiany związanej z zakończeniem nieodpłatnego charakteru dostępu do Systemu na płatną formę, a także w razie zmiany ceny Usługi polegającej na jej wzroście, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Spółkę przed dokonaniem tych zmian. Powiadomienie nastąpi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikat dostępny w Systemie po zalogowaniu się Użytkownika o uprawnieniach administracyjnych. Spółka każdorazowo wyznaczy Klientowi odpowiedni termin do zaakceptowania tych zmian, który będzie nie krótszy niż 7 (siedem) dni.
 2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient, który nie złoży oświadczenia o zaakceptowaniu odpłatności w zmienionej wysokości, traci możliwość dostępu do Systemu, a Spółka uznaje, że Użytkownik zrezygnował z dalszego odpłatnego korzystania z Systemu.

§6
Rejestracja Konta

 1. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, które następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Systemie, Klient i/lub Użytkownik działający w imieniu Klienta składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Klient i/lub Użytkownik działający w imieniu Klienta i dokonujący rejestracji Konta Klienta posiada uprawnienia administratora. Ponadto każdy inny Użytkownik składa oświadczenie o akceptacji postanowień Regulaminu.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik i/lub Klient składa oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych Użytkownika i/lub Klienta przez Spółkę w zakresie niezbędnym do świadczenie Usługi, a także innych danych i informacji wprowadzanych do Systemu. Użytkownik i/lub Klient składa również oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji, wszelkich powiadomień, informacji i/lub innych wiadomości od Spółki związanych ze świadczeniem Usługi.
 3. Ponadto w trakcie rejestracji Użytkownik i/lub Klient może złożyć oświadczenia w zakresie wyrażenia zgody lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika i/lub Klienta w celach marketingowych, statystycznych i reklamowych, a także badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika i/lub Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę.
 4. Podczas rejestracji Konta Klienta w Systemie Administrator podaje dane dotyczące Klienta, przy czym Spółka może określić dane, których podanie jest wymagane przez Administratora, a które obejmują w szczególności:
 • adres poczty elektronicznej Klienta;
 • imię, nazwisko i nazwę Klienta;
 • firmę (nazwę) Klienta;
 • adres siedziby Klienta;
 • numer NIP Klienta.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług w przypadku niepodania przez Klienta i/lub Administratora danych, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 2. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz Klienta, przetwarzanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.
 3. Spółka przetwarzając dane osobowe stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych.
 4. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usługi, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Spółki jako administratora danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników i/lub Klientów ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania określonych danych może uniemożliwić rejestrację oraz korzystanie z Systemu. Użytkownicy i/lub Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika i/lub Klienta.
 5. Spółka nie gromadzi i nie przetwarza danych Użytkowników i/lub Klientów ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.
 6. Klient i/lub Administrator może zaprosić do Systemu inne osoby i/lub podmioty, z zastrzeżeniem, że imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej zaproszonej osoby i/lub podmiotu będzie widoczny dla Użytkowników i będzie przetwarzany w Systemie. Administratorem opisanych powyżej danych jest jedynie Klient, a Spółka w żaden sposób nie wykorzystuje przedmiotowych danych. Przed wprowadzeniem do Systemu danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Klient i/lub Administrator zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela danego adresu email do jego wprowadzenia i użycia w Systemie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania, usuwania, przy czym dane uznane przez Spółkę za niezbędne do świadczenia Usługi nie mogą być usunięte, chyba, że Użytkownik zaprzestaje korzystania z Systemu.
 8. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę następujących danych technicznych i/lub technologicznych:
 • adresy IP;
 • wywołane adresy internetowe (url);
 • adres internetowy, z którego Klient i/lub Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu;
 • typ urządzenia, z jakiego Klient i/lub Użytkownik korzysta;
 • rodzaj i język przeglądarki, z jakiej Klient i/lub Użytkownik korzysta;
 • dane statystyczne mówiące o wykorzystaniu wybranych funkcjonalności Systemu;
 • innych informacji transmitowanych protokołem http i/lub https.
 1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Spółkę na jego komputerach niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Spółkę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika, Administratora i/lub Klienta.
 2. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Klienta Administrator powinien:
 • wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Serwisu;
 • wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako wymagane;
 • dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą;
 • poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Spółkę zapisany zostaje w Systemie;
 • na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji konta w Systemie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
 • brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania.
 1. Klient i/lub Administrator po zarejestrowaniu Konta Klienta może zalogować się do Systemu używając danych do logowania, na które składa się adres elektroniczny jako login oraz wcześniej wpisane przez usługobiorcę hasło. Spółka nie przetwarza w swoim systemie hasła wpisanego przez Klienta i/lub Administratora. W razie utraty hasła, Klient i/lub Administrator może wykonać reset hasła, co spowoduje wysłanie wiadomości email na adres podany przy rejestracji w celu potwierdzenia i przekazania dalszych instrukcji. Rejestrując konto Klienta automatycznie zakłada się konto pierwszego Użytkownika, będącego Administratorem.
 2. Każdy kolejny Użytkownik jest tworzony w Usłudze przez Administratora za pomocą wysłanego zaproszenia na jego adres email. Zaproszony Użytkownik musi akceptować zaproszenie i je aktywować wchodząc w link załączony do wiadomości email, a także zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 3. Udostępnianie hasła dostępu ustalonego dla Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, Spółka może w celu bezpieczeństwa zablokować dostęp do Systemu.
 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego zaktualizowania informacji w ustawieniach konta w Systemie lub powiadomienia o powyższym fakcie Spółki poprzez wysyłanie wiadomości email na adres info@logsystem.pl.
 5. Spółka prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wprowadzonym w Spółce.
 6. Spółka zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych oraz innych informacji Klienta z prowadzonego rejestru, w szczególności w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Klienta. Spółka może odmówić usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych może nastąpić bez zgody Klienta, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w zakresie w nich określonym.
 7. Spółka chroni przekazane jej dane osobowe oraz inne informacje wprowadzone do Systemu oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dostęp do bazy danych posiada jedynie Inspektor Ochrony Danych wyznaczony w Spółce oraz inna osoba, której Inspektor Ochrony Danych udzielił stosownego upoważnienia do dostępu do danych.
 8. Na podstawie niniejszego Regulaminu i zgodnie z jego postanowienia Klient powierza Spółce przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych przez Użytkowników do Systemu, jedynie w zakresie i celu związanym z prawidłowym wykonaniem Usługi. Dostęp do danych osobowych ze strony Spółki może mieć jedynie Inspektor Ochrony Danych oraz osoba, która uzyskała od niego stosowne upoważnienie, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi.
 9. Spółka oświadcza, że urządzenia i Systemy wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 10. Spółka niezwłocznie zawiadamia Klienta o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych i/lub innych informacji przetwarzanych przez Klienta, a także o każdym przypadku wystąpienia z żądaniem dostępu do danych lub informacji zawartych w Systemie przez sąd, prokuraturę lub inny organ państwowy.

§7
Dostęp dla Użytkowników

 1. Użytkownik działający jako administrator Systemu może udzielić innym Użytkownikom dostępu do Systemu w sposób i na zasadach określonych w § 6 ust. 16 Regulaminu.
 2. Ilość Użytkowników, którzy będą mieli dostęp do Konta Klienta uzależniona jest od rodzaju zawartej Umowy / wybranego Planu abonamentowego. Ilość Użytkowników na wniosek Klienta może ulec zwiększeniu, po uiszczeniu stosownej opłaty za dodatkowych Użytkowników lub po zmianie Planu abonamentowego na wyższy.
 3. O zakresie dostępu do informacji, danych i/lub procesów przez określonego Użytkownika decyduje Użytkownik mający uprawnienia Administratora, tworząc w tym celu odpowiedni profil Użytkownika i określając zakres dostępu do zasobów Systemu w ramach Konta Klienta.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie udzielenie odstępu Użytkownikowi, jego cofnięcie lub ustalenie profilu Użytkownika.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kontach Użytkowników dokonanych przez Użytkownika mającego uprawnienia Administratora.
 6. Użytkownicy w ramach uzyskanych dostępów oraz ustalonych profili Użytkownika mogą dokonywać określonych czynności w Systemie, w tym w szczególności:
 • uzyskiwać dostęp do danych i/lub informacji wprowadzonych do Systemu;
 • dodawać, usuwać lub modyfikować informację, dane i/lub dokumenty w postaci elektronicznej;
 • korzystać z istniejących szablonów procesów, formularzy, słowników i/lub list zadań, a także tworzyć nowe;
 • korzystać z istniejących działów (grup użytkowników) oraz kompetencji a także tworzyć nowe;
 • wykonywać inne niż wskazane powyżej operacje na danych, w tym przetwarzać dane osobowe innych Użytkowników oraz innych osób;
 • przesyłać w formie elektronicznej informacje i/lub dokumenty;
 • prowadzić komunikację z innymi Użytkownikami w formie czatu.
 1. Użytkownik, który otrzymał dostęp do Systemu, otrzymuje zaproszenie (instrukcje logowania) na wskazany w Systemie adres poczty elektronicznej, który wpisywany jest przez Administratora. Hasło do Systemu ustawiane jest przez Użytkownika po zaakceptowaniu otrzymanego od Administratora zaproszenia do Systemu. System nie przechowuje informacji o hasłach. W razie konieczności wygenerowania nowego hasła należy w Systemie skorzystać z opcji resetu hasła dostępnej z poziomu ekranu logowania.
 2. Spółka nie bierze odpowiedzialności za nadanie, odebranie lub zmianę uprawnień Użytkownika, a także za poprawność wpisania adresu e-mail na który wysyłane będą zaproszenie do Systemu.
 3. Spółka nie bierze odpowiedzialności za udzielenie dostępu do określonych danych i/lub informacji poszczególnym Użytkownikom.

§8
Informacje techniczne

 1. Podczas korzystania z Oprogramowania niezbędnym wymogiem jest, by Użytkownik posiadał urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet oraz zalogował się do Systemu za pośrednictwem Serwisu podając swoje dane do logowania. Koszty połączeń urządzenia Użytkownika z siecią Internet ponoszone są przez Klienta zgodnie z odrębną umową zawartą przez niego z operatorem telekomunikacyjnym.
 2. Do korzystania z Usługi wymagane jest aby przeglądarka internetowa była poprawnie skonfigurowana. Korzystanie z przeglądarki Google Chrome wymaga wersji nie niższej niż 65, a z przeglądarki Firefox wymaga wersji nie niższej niż 59. Użytkownik może korzystać także z innej przeglądarki o podobnych parametrach i funkcjach. Spółka dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu mogło się odbywać z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych. Spółka zastrzega, że korzystanie z niektórych typów przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi funkcjonalnościami Systemu.
 3. Przeglądarka internetowa, o której mowa w ust. 2, musi akceptować pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to pliki tekstowe zapisywana przez serwer Serwisu na urządzeniu Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku zostać odczytany przez Serwis przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonywać usunięcia plików cookie ze swojego urządzenia.
 4. Spółka nie gwarantuje prawidłowości działania Serwisu na urządzeniu Klienta i/lub Użytkownika, co wiąże się z dokonaniem konfiguracji urządzenia lub oprogramowania z którego korzysta Klient i/lub Użytkownik.

§9
Polityka bezpieczeństwa informacji

 1. Spółka za nadrzędny cel stawia sobie bezpieczeństwo danych i informacji wprowadzanych przez Klientów i/lub Użytkowników do Systemu.
 2. W celu zabezpieczenia informacji, stosowane są przez Spółkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne związane z:
 • uniemożliwieniem dostępu do danych i/lub informacji przez osoby nieuprawnione,
 • zabezpieczeniem danych i/lub informacji przez utratą lub uszkodzeniem.
 1. Serwis oraz System, z którego korzysta Klient i/lub Użytkownik, zainstalowane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub poza jej terytorium, które są hostowane na podstawie stosownych umów zawartych przez Spółkę z dostawcami usług. Dostawcy usług zapewniają i gwarantują stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony informacji przetwarzanych w Systemie.
 2. Serwis oraz System działają na podstawie szyfrowanych połączeń przy użyciu odpowiednich protokołów SSL. Dostęp Użytkownika do Systemu wymaga wprowadzenia loginu oraz indywidualnie ustalonego hasła, które składa się co najmniej z 8 znaków, w tym ze znaków specjalnych. Każdy Użytkownik Systemu ma oddzielne hasło. W razie utraty hasła Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami w zakresie przywracania hasła.
 3. System dokonuje wylogowania Użytkownika w razie braku aktywności przez określony czas.
 4. Spółka posiada odpowiednie procedury awaryjne, zgodnie z którymi wszelkie dane zgromadzone w Systemie podlegają systematycznemu wykonywaniu kopii zapasowych, które w razie zaistnienia awarii służą do ich odtworzenia.
 5. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych. Dostęp do danych zgromadzonych w Systemie mogą mieć jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienie wydane przez Inspektora Ochrony Danych. Zadania, zakres uprawnień i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych określają obowiązujące przepisy prawa.
 6. Spółka przyjmuje do wiadomości, że dane zgromadzone w Systemie stanowić mogą tajemnicę służbową i/lub zawodową oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności podlegają ochronie przewidzianej w art. 180 Kodeksu postępowania karnego. Z tego też względu, w razie żądania udzielenia informacji lub dostępu do takiej informacji złożone Spółce przez odpowiednie organy władzy publicznej, organy ścigania lub na żądanie sądu, Spółka przed udzieleniem jakichkolwiek informacji lub ich wydaniem, o takim żądaniu niezwłocznie powiadomi Klienta, w celu uzyskania pomocy przy prawidłowym oraz zgodnym z prawem wykonaniu żądania właściwego organu.
 7. Spółka zobowiązuje się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta nie ujawni żadnym osobom ani podmiotom trzecim, bezpośrednio ani pośrednio, jakichkolwiek informacji wprowadzonych przez Użytkowników do Systemu (Informacje Poufne). Informacje Poufne mogą być wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji Usługi.
 8. Obowiązek zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu.
 9. Spółka posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartą w związku z prowadzoną działalnością.
 10. Niezależnie od podjętych przez Spółkę działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz Systemu, Klient i/lub Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia danych i/lub informacji wprowadzanych do Systemu oraz danych umożliwiających korzystanie z Serwisu i/lub Systemu (dane do logowania). W tym celu Klient i/lub Użytkownik zobowiązany jest do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które ograniczą możliwość dostępu osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w Systemie. W szczególności Klient i/lub Użytkownik zobowiązany jest do stosowania oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu: firewall, spyware lub innego o podobnym działaniu.
 11. W razie korzystania z Serwisu i/lub Systemu, których funkcjonalność lub wygląd odbiega od uprzednio stosowanych przez Spółkę, bez uprzedniego powiadomienia Klienta przez Spółkę o zmianach tymże zakresie, powyższe może wskazywać na próbę bezprawnego przejęcia danych do logowania lub innych informacji lub danych przez osoby nieuprawnione. W razie zaistnienia takich okoliczności Klient i/lub Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu i/lub Systemu oraz zawiadomić niezwłocznie Spółkę o zaistniałych okolicznościach.

§10
Odpowiedzialność

 1. Spółka uprawniona jest do przerw w zakresie świadczonych Usług związanych z działaniem Serwisu i/lub Systemu, które są spowodowane:
 • konserwacją urządzeń technicznych oraz zaplanowanymi przerwami technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia działania Serwisu oraz Systemu, a także związanymi z modyfikacją Systemu;
 • koniecznością dokonania zmian związanych z usunięciem awarii, błędów lub ograniczeń w funkcjonowaniu Systemu lub Serwisu.
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu spowodowany siłą wyższą, jak również brakiem połączenia internetowego lub nieprawidłowościami w działaniu sprzętu Klienta lub oprogramowania innego niż dostarczone przez Spółkę, jak również za zaprzestanie świadczenia Usługi wskutek zdarzeń będących wynikiem siły wyższej.
 2. Spółka będzie informować Klienta z wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych. Przerwy techniczne niezbędne do zapewnienia działania Serwisu i/lub Systemu nie przekroczą 14 godzin w ciągu jednego tygodnia. Spółka dołoży starań, aby wszelkie prace techniczne przeprowadzane były w godzinach nocnych (tj. od godziny 22:00 do godziny 6:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET)), a także w soboty i dni wolne od pracy.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z błędnym wprowadzeniem lub brakiem wprowadzenia informacji i/lub danych do Systemu. Ponadto Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się przez Klienta szablonami procesów, formularzy, list zadań i/lub wzorami dokumentów udostępnianymi w ramach świadczonej Usługi, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie i/lub nienależyte wypełnienie przez Klienta obowiązków wynikających z RODO.
 4. Korzystanie z Systemu nie oznacza nabycia przez Klienta i/lub Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Klient i/lub Użytkownik mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. W każdym przypadku odpowiedzialność Spółki wobec Klienta i/lub Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez Spółkę w związku ze świadczeniem Usługi.
 6. Wyłącza się uprawnienia Klienta wobec Spółki z tytułu rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Klientowi danych i informacji przez Użytkownika.

§11
Płatności

 1. Korzystanie z Systemu, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, możliwe jest po dokonaniu zapłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki na podstawie faktury proforma i/lub faktury.
 2. Klient zostanie poinformowany bezpośrednio przed dokonaniem płatności, w wiadomości e-mail lub w opisie faktury proforma o: wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, numerze konta bankowego Spółki oraz wymaganym tytule przelewu.
 3. Po dokonaniu prawidłowej opłaty dla Klienta generowana jest faktura w formie elektronicznej, zawierająca dane wskazane przez Klienta i/lub Administratora w sekcji „Dane do faktury”, która następnie zostaje przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w aplikacji jako adres do wysyłki faktur.
 4. Opłacenie wynagrodzenia na rzecz Spółki związanego z korzystaniem z Systemu, nie jest równoznaczne z nabyciem przez Klienta jakichkolwiek praw do Systemu, w tym autorskich praw majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych do jakichkolwiek treści w nim zawartych, elementów Systemu i/lub Serwisu albo materiałów zgromadzonych w Serwisie lub Systemie.
 5. Nie opłacenie faktury proforma w wyznaczonym terminie lub podanie błędnego identyfikatora w tytule płatności może spowodować zablokowanie Usługi dla wszystkich użytkowników Klienta do czasu opłacenia faktury lub wysłania potwierdzenia dokonania przelewu. Za datę płatności uważa się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Spółki.
 6. Spółka może naliczyć opłatę administracyjną w wysokości 50 PLN netto za odblokowanie Usługi w przypadku nieterminowego opłacenia faktury proforma lub podania nieprawidłowego identyfikatora w tytule przelewu.
 7. Nieopłacenie faktury proforma nie jest jednoznaczne z rezygnacją przez Klienta z Usługi. Usługa zostanie przedłużona na kolejne Okresy rozliczeniowe, chyba że najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Administrator zrezygnuje z Usługi zaznaczając odpowiednią pozycję w aplikacji lub poinformuje o tym Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dws@logsystem.pl.
 8. W przypadku nieopłacenia faktury proforma, w ciągu 90 dni od daty blokady Usługi Spółka ma prawo bezpowrotnie usunąć dane Klienta i/lub Użytkowników wprowadzone do aplikacji.
 9. Spółka zastrzega, że może jednostronnie postanowić o świadczeniu określonych Usług nieodpłatnie lub może obniżyć ceny wskazane w Cenniku (rabat), przy czym okres nieodpłatnego świadczenia Usług lub obniżenie ceny świadczenia Usług może dotyczyć zarówno jednego jak i większej ilości Klientów.
 10. W każdym przypadku zmiany związanej z zakończeniem nieodpłatnego charakteru dostępu do Systemu na płatną formę, a także w razie zmiany ceny polegającej na jej wzroście, Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Spółkę przed dokonaniem tych zmian. Powiadomienie nastąpi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Systemu po zalogowaniu się Klienta i/lub Administratora. Spółka każdorazowo wyznaczy Klientowi odpowiedni termin do zaakceptowania tych zmian, który nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni.
 11. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Klient, który nie złoży oświadczenia o zaakceptowaniu odpłatności, traci możliwość dostępu do Systemu, a Spółka uznaje, że Klient zrezygnował z dalszego odpłatnego korzystania z Systemu.

§12
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Systemem oraz jego funkcjonowaniem mogą składać jedynie Klienci i/lub Administratorzy.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny: support@logsystem.pl.
 3. Klient i/lub Administrator po dokonaniu zgłoszenia reklamacji otrzymuje potwierdzenie jej przyjęcia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta i/lub Administratora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Do chwili otrzymania potwierdzenia zgłoszenia Klient i/lub Administrator może je cofnąć zgłoszenie w sposób analogiczny, w jaki dokonał zgłoszenia. W takim wypadku zgłoszenie traktowane jest jako niebyłe.
 4. W zgłoszeniu Klient i/lub Administrator zobowiązany jest szczegółowo opisać problem, w sposób, który umożliwi Spółce jego odtworzenie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Klienta i/lub Administratora.

§13
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Spółki o wypowiedzeniu warunków Umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu bez konieczności dokonywania jego zmiany jedynie na korzyść Użytkownika.
 4. Klient może w każdym czasie złożyć wypowiedzenie Umowy w przypadku świadczenia Usług bezpłatnych. W przypadku świadczenia usług płatnych, wypowiedzenie umowy może nastąpić na koniec bieżącego okresu Abonamentowego z zastrzeżeniem, że oświadczenie winno być złożone Spółce najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentowego w sposób określony w §11 ustęp 7. Regulaminu.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close