Regulamin promocji “Black Friday -50% na nowe moduły LOG 6.1”

§1
Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji „Black Friday -50% na nowe moduły LOG6.1” (zwanej dalej „Promocją” lub „Ofertą promocyjną”) jest LOG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sosnowej 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000345703 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Sprzedającym”).
 2. Zasady Oferty promocyjnej reguluje niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora Promocji oraz na stronie internetowej https://logsystem.pl/regulamin-promocji-black-friday-2018

 §2
Oferta Promocyjna

 1. Złożenie zamówienia w ramach Oferty promocyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz OWU.
 2. Zasady Oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dniem dokonania zmiany.
 3. Organizator poinformuje każdorazowo o zakresie zmiany na stronie internetowej https://logsystem.pl
 4. Oferta promocyjna obejmuje zakup licencji na moduły oprogramowania LOG System (Zarządzanie Tożsamością, Zarządzanie Magazynem, Profil Osoby) z 50% rabatem względem ceny obowiązującej od 1.01.2019 roku.

§3
Czas trwania Promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od dnia 23.11.2018 r. do dnia 26.11.2018 r.
 2. Za decydującą o skorzystaniu z Oferty promocyjnej uznaje się zgłoszenie dokonane na stronie https://logsystem.pl/blac-friday-2018  poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego lub poprzez bezpośredni kontakt wskazany na stronie.
 3. Skorzystanie z Oferty upoważnia Uczestnika do zakupu licencji na moduły oprogramowania LOG System (Zarządzanie Tożsamością, Profil Osoby, Zarządzanie Magazynem) w cenie promocyjnej pomniejszonej o 50% względem ceny obowiązującej od dnia 1.01.2019 roku.
 4. Organizator może zakończyć Promocję (wycofać ofertę) w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.

 

§5
Warunki Promocji

 1. Warunkiem skorzystania z Oferty jest zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie oraz przesłanie formularza kontaktowego lub bezpośredni kontakt z osobą wskazaną na stronie https://logsystem.pl/blac-friday-2018
 2. Uczestnik spełniający powyższe wytyczne upoważniony jest do skorzystania z Oferty promocyjnej.

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z Oferty promocyjnej jest dobrowolne. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych w formularzu, o którym mowa § 3 ust. 2, jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Uczestnik akceptując regulamin potwierdza, że został poinformowany iż przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest LOG Systems sp. z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 23, 61-428 Poznań.
 2. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami OWU, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 4. Postanowienia OWU należy stosować odpowiednio. W przypadku gdy w OWU mowa jest o „Umowie” należy przez to rozumieć „Zamówienie”.
 5. Organizator ma prawo do wyrywkowej weryfikacji stanu posiadanych zasobów typu komputer przez Użytkownika poprzez zapytania w formie elektronicznej, kierowane do Użytkownika.
 6. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do 26.11.2018 roku.
 7. Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi.
 8. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2018 roku.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close