REGULAMIN PROMOCJI „FlowBoard 09.2018 -15 z GigaCon”

§1
Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem promocji FlowBoard 09.2018 -15 z GigaCon” (zwanej dalej „Promocją” lub „Ofertą promocyjną”) jest LOG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sosnowej 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000345703 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Sprzedającym”).
 2. Zasady Oferty promocyjnej i korzystania z oprogramowania FlowBoard reguluje niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) oraz ogólne warunki korzystania z oprogramowania FlowBoard (zwane dalej „OWU”).
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora Promocji oraz na stronie internetowej https://logsystem.pl/regulamin-promocji/
 4. OWU dostępne są do wglądu w siedzibie Organizatora Promocji lub na stronie https://logsystem.pl/flowboard-regulamin/

 

§2
Oferta promocyjna

 1. Złożenie zamówienia w ramach Oferty promocyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz OWU.
 2. Zasady Oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zamówień złożonych przed dniem dokonania zmiany.
 3. Organizator poinformuje każdorazowo o zakresie zmiany na stronie internetowej https://myflowboard.com/

 

§3
Czas trwania promocji

 1. Oferta promocyjna trwa od dnia 13.09.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.
 2. Za decydującą o skorzystaniu z Oferty promocyjnej uznaje się rejestrację na stronie https://app.myflowboard.com/#/register, dokonanej przez Uczestnika Konferencji BiN w Warszawie 13.09.2018 lub Konferencji Smart Company – Automatyzacja 10.10.2018r w Warszawie lub Claoud Computing 17.10.2018 r. w Warszawie,  poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://app.myflowboard.com/#/register oraz podanie w okienku czatu hasła promocyjnego „GIGACON”.
 3. Skorzystanie z Oferty upoważnia Uczestnika do korzystania z aplikacji FlowBoard, dostępnej pod adresem: https://app.myflowboard.com/#/my/home, z pakietu STANDARD lub PROFESSIONAL, opisanych w cenniku aplikacji na stronie: https://myflowboard.com/Cennik, do dnia 30.06.2019 roku w cenie promocyjnej pomniejszonej o 15% względem ceny wyjściowej.
 4. Organizator może zakończyć Promocję (wycofać ofertę) w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. W przypadku wprowadzenia nowej oferty promocyjnej w takim samym lub podobnym zakresie, dotychczasowa oferta promocyjna przestaje wiązać Organizatora, chyba że ten postanowi inaczej.
 6. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

 

§4
Uczestnicy

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i/lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (zwanych dalej „Uczestnikami”, „Użytkownikami” lub „Kupującymi”), zainteresowanych zakupem pakietu na oprogramowanie FlowBoard, które:
  1. wypełnią formularz zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 powyżej,
  2. zaakceptują bez zastrzeżeń postanowienia Regulaminu,
  3. zaakceptują bez zastrzeżeń postanowienia OWU.
 2. Z możliwości skorzystania z Oferty wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, z umów o dzieło zawartych z Organizatorem.
 3. Z możliwości skorzystania z Oferty wyłączone są firmy konkurencyjne do Organizatora.

 

§5
Opis oferty promocyjnej

 1. Warunkiem skorzystania z Oferty jest podjęcie akcji przez Uczestnika Konferencji BIN (13.09.2018 rok, Warszawa) lub Konferencji Smart Company – Automatyzacja (10.10.2018 rok, Warszawa) lub Claoud Computing 1(7.10.2018 rok , Warszawa) organizowanych przez GigaCon , w postaci rejestracji nowego konta Użytkownika w aplikacji FlowBoard na stronie https://app.myflowboard.com/#/register oraz podanie do dnia 30.06.2019 roku w oknie czatu hasła promocyjnego (§ 3 ust. 2).
 2. Uczestnik spełniający powyższe wytyczne ma prawo do korzystania z aplikacji FlowBoard w pakiecie STANDARD lub PROFESSIONAL w cenie promocyjnej do dnia 30.06.2019.

 

§6
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami OWU, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 2. Postanowienia OWU należy stosować odpowiednio. W przypadku gdy w OWU mowa jest o „Umowie” należy przez to rozumieć „Zamówienie”.
 3. Organizator ma prawo do wyrywkowej weryfikacji stanu posiadanych zasobów typu komputer przez Użytkownika poprzez zapytania w formie elektronicznej, kierowane do Użytkownika.
 4. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do wyczerpania zasobów na nią przeznaczonych.
 5. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 roku.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close