Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.logsystem.pl (zwanego w dalszej części Regulaminu „Serwisem”).
 2. Zarządcą Serwisu jest spółka LOG Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000345703, REGON: 301305927, NIP: 779-236-84-22, o kapitale zakładowym w wysokości 120 000,00 zł (zwana w dalszej części Regulaminu „LOG Systems”).

§2
Definicje

 1. Administrator Konta – osoba uprawniona do zarządzania Kontem Użytkownika wskazana przy pierwszej rejestracji.
 2. Formularz Rejestracyjny – formularz, który wypełnia Użytkownik Niezarejestrowany podczas procesu rejestracji.
 3. Hasło – ciąg znaków wymaganych do wprowadzenia przez Użytkownika podczas logowania, który może być dowolnie modyfikowany.
 4. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego panel, uruchomiony na jego rzecz przez LOG Systems, po dokonaniu przez niego rejestracji.
 5. Login – identyfikator Użytkownika Zarejestrowanego ustalany indywidualnie podczas procesu rejestracji.
 6. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika Zarejestrowanego poprzez podanie Loginu i Hasła.
 7. Osoba Upoważniona – każda osoba upoważniona przez Użytkownika Zarejestrowanego do działania w jego imieniu bądź na jego rzecz lub będąca jego pracownikiem bądź osobą, z którą wiąże ją jakikolwiek stosunek prawny, na podstawie którego, według uznania Użytkownika Zarejestrowanego, osoba ta jest upoważniona do działania w imieniu lub na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego.
 8. Użytkownik Niezarejestrowany – każda osoba korzystająca z Serwisu, która nie przeszła procedury rejestracji.
 9. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny oraz uzyskał dostęp do dodatkowej zawartości Serwisu.
 10. Użytkownik – Użytkownik Niezarejestrowany oraz Użytkownik Zarejestrowany.

§3
Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, a Serwis jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 4. Korzystanie z niektórych zasobów Serwisu wymaga logowania oraz uprzedniej rejestracji.
 5. Bez dokonania rejestracji możliwe jest jedynie zapoznanie się z zawartością Serwisu w zakresie informacji handlowych związanych z działalnością LOG Systems. Korzystanie takie nie stanowi świadczenia przez LOG Systems usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną a pomiędzy Użytkownikiem Niezarejestrowanym a LOG Systems nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy.
 6. Rejestracja umożliwia korzystanie z niektórych funkcji Serwisu i przeznaczona jest wyłącznie dla Użytkowników Niezarejestrowanych będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

§4
Prawa i obowiązki stron

 1. LOG Systems zobowiązuje się do:
  • Świadczenia usług dostępnych w Serwisie drogą elektroniczną w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
  • Nieodpłatnego udostępnienia Użytkownikowi treści Regulaminu, a także, na jego żądanie, udostępnienia Regulaminu w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  • Podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia bezprawnych treści znajdujących się w Serwisie w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze treści, lub związanej z nimi działalności.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do:
 3. Korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  • Niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze:
   • Dyskryminującym, w szczególności na tle rasowym, etnicznym, ze względu na płeć, wyznanie i pochodzenie.
   • Powszechnie uznanym za wulgarny bądź obraźliwy.
   • Propagującym nabywanie, spożywanie i rozpowszechnianie substancji niedopuszczonych do obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Nienaruszania tzw. praw własności intelektualnej LOG Systems oraz podmiotów trzecich.

§5
Rejestracja

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji Użytkownik Niezarejestrowany obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji uniemożliwi utworzenie Konta Użytkownika.
 2. Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik Niezarejestrowany potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 3. Z chwilą wypełnienia Formularza Rejestracyjnego podane przez Użytkownika Niezarejestrowanego dane są przekazywane do LOG Systems, która dokonuje ich weryfikacji. Po dokonaniu pomyślnej weryfikacji LOG Systems przesyła na wskazany przez Użytkownika Niezarejestrowanego adres jego poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywującym Konto Użytkownika. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika Użytkownik Niezarejestrowany staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 4. LOG Systems zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 5. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy LOG Systems a Użytkownikiem Niezarejestrowanym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a Użytkownik Niezarejestrowany staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 6. Konto Użytkownika może zostać utworzone wyłącznie po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Użytkownika Niezarejestrowanego. Z chwilą pomyślnej rejestracji osoba ta staje się Administratorem Konta.
 7. Osoba Upoważniona może zarejestrować się na utworzonym przez Użytkownika Zarejestrowanego Koncie Użytkownika. W tym celu Osoba Upoważniona wypełnia Formularz Rejestracyjny podając wymagane dane ją identyfikujące oraz niektóre dane Użytkownika Zarejestrowanego. LOG Systems nie dokonuje w takim przypadku weryfikacji Osoby Upoważnionej. Informacja o wypełnieniu przez Osobę Upoważnioną formularza rejestracyjnego zostaje przesłana automatycznie do Administratora Konta, który dokonuje pozytywnej bądź negatywnej weryfikacji Osoby Upoważnionej. Z chwilą dokonania pozytywnej weryfikacji Osoba Upoważniona staje się widoczna dla Użytkownika Zarejestrowanego na jego Koncie Użytkownika. Osoba Upoważniona, która przeszła pozytywną weryfikację uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika jedynie z prawem do wglądu bądź edycji wprowadzonych przez nią danych w Formularzu Rejestracji. Wszystkie Osoby Upoważnione zaakceptowane przez Administratora Konta widoczne są na Koncie Użytkownika.

§6
Dane osobowe

 1. W celu założenia Konta Użytkownika koniecznym jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz podanie danych, które mogą stanowić dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania uniemożliwi ukończenie procesu rejestracji oraz uzyskanie statusu Użytkownika Zarejestrowanego.
 3. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego a przed przesłaniem go do LOG Systems Użytkownik Niezarejestrowany obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez LOG Systems jego danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w toku rejestracji.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych jest LOG Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 104/16, 53-111 Wrocław.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych będzie odbywać się zgodnie z prawem tj. zgodnie z przepisami ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. LOG Systems zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika Zarejestrowanego dane osobowe wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz nie ujawniać, ani przekazywać ich podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo do wglądu w przekazane LOG Systems dane osobowe, jak również ich aktualizacji, modyfikacji oraz usunięcia w każdym czasie.

§7
Polityka prywatności

 1. LOG Systems oświadcza, że w trakcie korzystania z Serwisu, na komputerze Użytkownika zapisywane będą małe fragmenty tekstowe (tzw. pliki cookies) wysyłane przez Serwis mające na celu usprawnienie korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Usprawnienie korzystania z Serwisu wiążące się z zapisywaniem na dysku komputera Użytkownika plików cookies polega na zapamiętywaniu preferencji Użytkownika. Umożliwia to lepsze dopasowanie tekstów, zdjęć, reklam, jak również oferowanych produktów i usług oraz tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin Serwisu.
 2. Poprzez wykorzystywanie plików cookies nie dochodzi do identyfikacji danych osobowych Użytkownika. Nie dochodzi również do jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie uniemożliwić zapisywanie plików cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ich wyłączenia w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego w sposób podany przez producenta danej przeglądarki.
 4. LOG Systems przesyła informacje handlowe (firmowy newsletter) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika w toku rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

§8
Postępowanie reklamacyjne

 1. 1 Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. W celu złożenia reklamacji i wszczęcia postępowania reklamacyjnego Użytkownik zobowiązany jest poinformować LOG Systems o przyczynie reklamacji drogą mailową na następujący adres poczty elektronicznej LOG Systems: info@logsystem.pl .
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz powód reklamacji.
 4. LOG Systems ustosunkuje się do treści zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

§9
Własność intelektualna

 1. Niektóre elementy Serwisu, a także zamieszczone w nim treści mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie podlegają ochronie. Z ochrony prawnej korzystają również inne treści, w tym w szczególności znaki towarowe.
 2. Wykorzystywanie treści, o których mowa w ust. 1 poprzez ich kopiowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w sposób inny aniżeli dopuszczony przez prawo (np. w ramach dozwolonego użytku prywatnego lub publicznego) jest zabronione bez zgody LOG System.
 3. Niektóre z treści umieszczonych w Serwisie mogą zawierać informację (tj. symbol „©” wraz z informacją o zastrzeżeniu praw autorskich), że korzystają z ochrony prawa autorskiego. Zastrzeżenie to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie przesądza o prawnoautorskiej ochronie danej treści. Inne treści mogą również korzystać z ochrony pomimo braku takiego zastrzeżenia.

§10
Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy drogą elektroniczną w udostępnione przez Strony adresy poczty elektronicznej:
  • W przypadku LOG Systems: info@logsystem.pl .
  • W przypadku Użytkownika: adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia otrzymania oświadczenia przez drugą Stronę.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Użytkownik Zarejestrowany zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez otrzymanie na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Użytkownik Zarejestrowany, który nie akceptuje zmian Regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym fakcie LOG Systems. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się w sposób wskazany w §10 ust. 2 Regulaminu.
 3. W przypadku sporu powstałego pomiędzy LOG Systems a Użytkownikiem Zarejestrowanym (tj. wyłącznie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) sądem miejscowo właściwym będzie sąd we Wrocławiu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close